Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ИТХ

Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ИТХ

Тогтоол шийдвэр

# Нэр Огноо Дугаар
1 тогтоол 33
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-01 33
2 Сумын 2021 оны төсөвт тодотгол хийх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-09-22 04
3 Тэргүүлэх чиглэл шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-15 23
4 Төсөл сонгон шалгаруулалтын хурлын тов тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-15 24
5 Үнэ тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-23 22
6 Монгол улсын "Тэргүүний сум"-ын шагналын мөнгөний зарцуулалтыг өөрчлөн батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-04-22 02
7 Малын тоо толгойн албан татварын хэмжээг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-04-22 03
8 Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сурталчилгааны байршил тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-08 20
9 Хэлэлцэх асуудал, илтгэл, илтгэгчийг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-08 21
10 Хуралдааны тов зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-06 18
11 Хэлэлцэх асуудал, илтгэл, илтгэгчийг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-06 19
12 "Алдарт эх" одонгоор шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-15 11
13 Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-15 12
14 Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн хэсэг, хэсгийн нутаг дэвсгэр тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-23 08
15 Сумын Баян-Өлзийт багийн "Хамтарсан баг" байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-23 09
16 Сумын Энхтал багийн "Хамтарсан баг" байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-23 10
17 Төрийн дээд одон медалиар шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-23 15
18 Төрийн дээд одон, медалиар шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-23 16
19 Төрийн дээд одон, медалиар шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-23 17
20 Сумын 2020 оны "Газрын нэгдмэл сангийн тайлан" хэлэлцсэн тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-09 06
21 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-09 07
22 Сумын мал амьтныг шимэгчтэх өвчнөөс эмчлэн сэргийлэх үйл ажиллагааны 2021 оны төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-07 01
23 Үнэ тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-07 02
24 Сум хөгжүүлэх сангийн хяналтын зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-07 03
25 Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, түүний Тэргүүлэгчдийн ажлын албаны 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-07 04
26 Бүтэц орон тоо, цалин, урамшуулал батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-07 05
27 ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-18 01
28 СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН 2020 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН ХЭЛЭЛЦСЭН ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-18 02
29 СУМЫН ЭДИЙН ЗАСАГ НИЙГМИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ 2020 ОНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН ХЭЛЭЛЦСЭН ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-18 03
30 СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 2021-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-18 04
31 СУМЫН 2020 ОНЫ "ТУХАЙН ЖИЛИЙН ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ" ХЭЛЭЛЦСЭН ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-18 05
32 СУМЫН 2021 ОНЫ "ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ" БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-18 06
33 СУМЫН 2020 ОНЫ ТӨСӨВТ ЗОХИЦУУЛАЛТ ХИЙХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-18 07
34 СУМЫН 2021 ОНЫ ТӨСӨВ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-18 08
35 СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-18 09
36 ЁС ЗҮЙН ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-18 10
37 Сумын бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-12-16 49
38 Шагналд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-12-16 50
39 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-12-16 51
40 Хуралдааны тов зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-12-03 47
41 Хэлэлцэх асуудал, илтгэл, илтгэгчийг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-12-03 48
42 Төлөөлөгчдийн бүрэн эрхийг зөвшөөрөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-01 01/1
43 Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын даргыг сонгож батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-01 01/2
44 Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийг сонгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-01 01/3
45 Сумын Засаг даргад нэр дэвшүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-01 01/4
46 Хуралдааны тов зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-10-26 45
47 Хэлэлцэх асуудал, илтгэл, илтгэгчийг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-10-26 46
48 Сумын 2020 оны төсөвт тодотгол хийх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-09-23 22/01
49 Энхтал багийн байгаль хамгаалах малчны бүлэг "Бургаст тохойн" нөхөрлөлд бургасан ойн тодорхой хэсгийг гэрээгээр эзэмшүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-09-23 22/02
50 П.Онолбаярт чөлөө олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-09-21 40
51 Б.Мөнгөншүрийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-09-21 41
52 Хөдөлмөрийн дотоод журам батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-09-21 44
53 Хуралдааны тов зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-09-08 38
54 Хэлэлцэх асуудал, илтгэл, илтгэгчийг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-09-08 39
55 Сумын 2020 оны төсөвт зохицуулалт хийх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-08-18 21/01
56 Орон нутгийн Хурлын сонгуулийн сурталчилгааны байршил тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-08-14 37
57 Хуралдааны тов зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-08-03 35
58 Хэлэлцэх асуудал, илтгэл, илтгэгчийг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-08-03 36
59 Газрын үнэлгээний бүсчлэл, газрын төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн тогтоосон тогтоолд нэмэлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-06-30 20/01
60 Монгол улсын "Тэргүүний сум"-ын шагналын мөнгөний зарцуулалтыг өөрчлөн батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-06-30 20/02
61 Сумын багуудын хилийн цэсийг тодотгон батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-06-30 20/03
62 Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-06-30 20/04
63 Ёс зүйн дүрэм, хорооны бүрэлдэхүүнийг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-06-30 20/05
64 Хуралдааны тов тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-06-15 33
65 Тэргүүлэх чиглэл шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-05-25 27
66 Орон нутгийн сонгуулийн хэсэг, хэсгийн нутаг дэвсгэр, төвийг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-05-15 26
67 Сум хөгжүүлэх сангийн хяналтын зөвлөл шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-05-15 28
68 УИХ-ын сонгуулийн сурталчилгааны байршил тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-04-16 22
69 Орон нутгийн сонгуулийн тойрог, тойрогт ногдох мандатын тоо, дугаар, нутаг дэвсгэр, төвийг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-04-16 23
70 Сумын 2020 оны "Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө"-нд нэмэлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-04-16 24
71 Төсөл сонгон шалгаруулах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-04-06 20
72 Хаягийн зураг баталгаажуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-03-16 19
73 “Алдарт-Эх” одонгоор шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-03-06 11
74 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-03-06 12
75 УИХ-ын сонгуулийн хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-02-24 09
76 Сумын мал амьтныг шимэгчтэх өвчнөөс эмчлэн сэргийлэх үйл ажиллагааны 2020 оны төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-01-21 01
77 Бүтэц орон тоо, цалин урамшуулал батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-01-21 02
78 Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-01-21 03
79 Сумын 2019 оны “Газрын нэгдмэл сангийн тайлан” хэлэлцсэн тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-01-21 04
80 Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн даргын албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-01-21 05
81 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-01-21 06
82 Журам батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-01-21 08
83 Зорилт, төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-12-28 36
84 2018 оны шилдэг Тэргүүлэгч, Төлөөлөгч, Хороо шалгаруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-12-28 37
85 Хэлэлцэх асуудал, илтгэл, илтгэгчийг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-12-12 33
86 Үнэ тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-12-12 34
87 Шагналд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-12-12 35
88 Хуралдааны тов зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-11-30 32
89 Санал хүргүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-11-30 33,1
90 Хэлэлцэх асуудал, илтгэл, илтгэгчийг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-11-02 31
91 Хуралдааны тов зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-10-29 30
92 Хуралдааны тов зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-10-12 28
93 Хэлэлцэх асуудал, илтгэл, илгэгчийг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-10-12 29
94 Хуралдааны тов зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-09-26 26
95 Тайлан илтгэл, илтгэгчийг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-09-26 27
96 Газрын үнэлгээний бүсчлэл, газрын төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-09-10 24
97 Орхон сумын хаягийн зурагийг баталгаажуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-09-10 25
98 Зөгийн балны гарал үүслийн гэрчилгээний загвар батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-08-30 23
99 Сумын 2018 оны бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-07-03 18
100 Хамтарсан багийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-07-03 19
101 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-07-03 20
102 Хэлэлцэх асуудал, илтгэл, илтгэгчийг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-07-03 21
103 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-07-03 22
104 Хуралдааны тов зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-06-20 17
105 Сумын 2018 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-05-23 14
106 Тайлан илтгэл илтгэгчийг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-05-23 15
107 Дархан-Уул аймгийн Орхон сумыг Төрийн дээд одон медаль "Алтан гадас" одонгоор шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-05-13 16
108 Хуралдааны тов зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-05-10 12
109 Төрийн дээд одон медалиар шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-05-10 13
110 Сум байгуулагдсаны 50 жилийн ой, баяр наадам тэмдэглэн өнгөрүүлэх тов тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-04-26 11
111 Тайлан, илтгэл, илтгэгчийг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-03-30 08
112 Зорилтын төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-03-30 09
113 Монгол улсын төрйн дээд одон медалиар шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-03-30 10
114 Хуралдааны тов зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-03-19 07
115 "Алдарт эх" одонгоор шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-02-27 06
116 2017 оны Газрын нэгдмэл сангийн тайлан хэлэлцсэн тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-02-06 04
117 Хүндэтгэл үзүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-02-06 05
118 Сум байгуулагдсаны түүхт 50 жилийн ой угтаж хийх бүтээлч ажлын жагсаалт шинэчлээн батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-01-26 09/01
119 Тэргүүлэх чиглэл шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-01-26 09/02
120 Хэлэлцэх асуудал, илтгэл, илтгэгчийг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-01-24 03
121 Хуралдааны тов зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-01-12 01
122 Үнэ тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-01-12 02

Та 2021 онд ОНХСангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын саналд саналаа өгсөн үү?

санал өгсөн: 6
3 / 50%
3 / 50%
0 / 0%